Regulamin promocji „Rabat na drugi produkt”

Regulamin promocji „Rabat na drugi produkt”


Postanowienia wstępne


1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Rabat na drugi produkt” (dalej: „Promocja”) określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej
również: „Warunki Promocji”).


2. Organizatorem Promocji jest  She is Sunday Sp. z o.o prowadzący działalność gospodarczą, ul. Dynasy 4, 00-354 w Warszawie, NIP 5252805645, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w serwisie internetowym dostępnym pod adresem URL: https://sheissunday.com/


4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy posiadają kod rabatowy: BLUZA50 (dalej: „Kod rabatowy”)i spełniają pozostałe Warunki Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).


5. Promocja ogłaszana jest w ramach Serwisu Internetowego. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji (dalej również: „Przedmiot Promocji”).
2. Promocja obejmuje nieprzecenione bluzy dostępne w Serwisie Internetowym.
3. Promocja obowiązuje od 21.11,  do 22.11, do godz.: 23:59 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).
4. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik w Czasie trwania Promocji musi:
a. zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów w ramach Serwisu Internetowego, dotyczącą minimum: 2 sztuk nieprzecenionych bluz 
b. przed zawarciem Umowy Sprzedaży wpisać Kod rabatowy w odpowiednim miejscu wskazanym w Serwisie Internetowym.
5. Promocja polega na tym, że każdy Uczestnik, który spełni warunki określone w ust. 4 powyżej otrzyma rabat na najtańszy z 2 (słownie: dwóch) Produktów lub na jeden z Produktów w takiej samej cenie, w wysokości 50% (słownie: pięćdziesiąt procent), naliczany od ceny najtańszego Produktu (lub jednego z
Produktów takiej samej cenie) (dalej: „Rabat”).
6. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktu / Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji).
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
8. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
9. Przyznany przez Organizatora Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
10. Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia SiS do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w Promocji na korzyść Uczestnika Promocji.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2023


Zwroty

*aby brać udział w promocji  -50% na drugi produkt klient musi spełnić warunek, zakupu dwóch produktów. W przypadku zwrotu jednego z produktów, zamówienie przestaje spełniać warunki regulaminu promocji i zwracana jest taka wartość produktu, aby produkt, który klient zostawił był w pełnej cenie.